loader image
Ga naar de inhoud

URL staat voor “Uniform Resource Locator.” Het is het adres van een specifieke bron op het internet, zoals een webpagina, afbeelding, video of een ander soort bestand. Een URL geeft de locatie van deze bron aan, zodat webbrowsers en andere programma’s de bron kunnen vinden en weergeven wanneer je erom vraagt.

Een URL heeft meestal de volgende structuur:

Protocol: Dit geeft aan welk communicatieprotocol wordt gebruikt om de bron op te halen, zoals “http://” of “https://”. Het protocol bepaalt hoe de gegevens worden opgehaald en weergegeven.

Domeinnaam: Dit is de leesbare naam van de website, zoals “wwwsunlinedesign.nl”. Het vertelt de browser naar welke webserver moet worden gecommuniceerd om de gevraagde bron te vinden.

Pad: Dit geeft het specifieke pad naar de bron op de webserver aan. Bijvoorbeeld “/afbeeldingen/foto.jpg” verwijst naar een afbeelding met de naam “foto.jpg” in de map “afbeeldingen” op de website.

Met een URL kunnen gebruikers en webbrowsers efficiënt en nauwkeurig de gewenste bronnen op het internet vinden en weergeven.

Powered by BetterDocs