loader image
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

 Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Hurwenen aan de Wielewaalpad 10 (5327AV), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  …….. en draagt de naam SunlineDesign. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via  contact@sunlinedesign.nl.

 In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-08-2023.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens:  namen en e-mailadressen. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel  het kunnen beantwoorden van de juiste persoon die de aanvraag heeft gedaan via het contactformulier op de website. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

 Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar  contact@sunlinedesign.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan  contact@sunlinedesign.nl.

 Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor sunlinedesign.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van sunlinedesign.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SunlineDesign. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SunlineDesign is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SunlineDesign.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SunlineDesign te mogen claimen of te veronderstellen.

SunlineDesign streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SunlineDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van sunlinedesign.nl op deze pagina.

Disclaimer voor sunlinedesign.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van sunlinedesign.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door SunlineDesign. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SunlineDesign is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SunlineDesign.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SunlineDesign te mogen claimen of te veronderstellen.

SunlineDesign streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SunlineDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van sunlinedesign.nl op deze pagina.

Privacy statement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft SunlineDesign de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics (bezoekersgegevens), retargeting (Advertentie doeleinden) en de chatfunctie. Met deze gegevens kan SunlineDesign de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Ook wordt er een cookie op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Hotjar. Hotjar houdt bij waar je naar kijkt op klikt binnen de website. Door dit te analyseren kunnen we de pagina’s optimaliseren zodat we de meest relevante informatie kunnen tonen. De cookie die Hotjar plaatst is om te kijken of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen.

Inschrijving voor nieuwsbrief

SunlineDesign biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op deze manier kan SunlineDesign u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. SunlineDesign biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden’.

Formulieren op sunlinedesign.nl

Op verschillende onderdelen van de website www.sunlinedesign.nl staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Kirra CMS en ons CRM systeem (en de gekoppelde databases) op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie (in eigen beheer). De gegevens van formulieren worden alleen gelezen door de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en (indien aangegeven) het versturen van nieuwsbrieven.

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Telefonisch contact

Wanneer u telefonisch contact zoekt vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door ons CRM systeem (en de gekoppelde databases) op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie. De gegevens van telefoongesprekken worden alleen gebruikt wanneer deze gegevens relevant zijn. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek (indien aangegeven) en het versturen van nieuwsbrieven.

De gegevens die u achterlaat zijn voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Gegevens evaluatieformulier

De gegevens die u invult voor het evaluatieformulier (www.1tot5.nl) worden gedeeld met Feedback Company. U bent niet verplicht om het evaluatieformulier in te vullen. U heeft ook de mogelijkheid de evaluatie anoniem in te vullen. Feedback Company verklaart door middel van een verwerkingsovereenkomst op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens verwerken. De voorwaarden die SunlineDesign heeft afgestemd met Feedback Company kunt u opvragen via contact@sunlinedesign.nl

Hoelang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaart totdat u zelf aangeeft dat de gegevens niet meer bewaard mogen worden*.

U heeft het recht:

 Op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen.
 Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).
 Een klacht in te dienen via contact@sunlinedesign.nl

* Wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Gegevens van contactpersoon waaraan specifieke data is gekoppeld (zoals mails en offertes) kunnen niet worden verwijderd. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Jeffrey van Zon

Contactgegevens:
jeffrey@sunlinedesign.nl
06-22568631