loader image
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1.  SunlineDesign is een eenmanszaak die zich ten doel stelt  het helpen van particulieren en bedrijven om zich grafisch te uiten.
 2.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de Diensten van SunlineDesign en SunlineDesign de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen  SunlineDesign en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan:  alle door SunlineDesign en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende  het helpen van particulieren en bedrijven om zich grafisch te uiten, alsmede alle andere door SunlineDesign ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website  www.sunlinedesign.nl.

 
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1.  De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en SunlineDesign gesloten Overeenkomsten.
 2.  Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SunlineDesign overeengekomen.
 3.  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4.  De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 
Artikel 3 De Overeenkomst

 1.  Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van SunlineDesign zijn vrijblijvend.
 2.  De Opdrachtgever kan contact opnemen met SunlineDesign via de website of e-mail voor een van de aangeboden Diensten. SunlineDesign zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3.  Als SunlineDesign een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. SunlineDesign kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4.  Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van SunlineDesign dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij SunlineDesign deze schriftelijk bevestigt.
 5.  Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door SunlineDesign.

 
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. SunlineDesign zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. SunlineDesign heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3.  Bij het inschakelen van derden zal SunlineDesign de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door SunlineDesign worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SunlineDesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SunlineDesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SunlineDesign zijn verstrekt, heeft SunlineDesign het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat SunlineDesign zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6.  Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SunlineDesign hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. SunlineDesign dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 
Artikel 5 Ontwerpfase

 1. SunlineDesign ontwerpt binnen  14 dagen een eerste concept.
 2.  Opdrachtgever dient het concept binnen  7 dagen goed te keuren.
 3. SunlineDesign stuurt Opdrachtgever elke  14 dagen een update van de ontwikkelingen omtrent het ontwerp. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met een update, dient hij dit zo snel mogelijk te laten weten. SunlineDesign wacht na elke update met het vervolgen van zijn werkzaamheden totdat hij een reactie van Opdrachtgever gehad heeft, zodat hij eventuele feedback kan verwerken.
 4.  Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken SunlineDesign en Opdrachtgever onderling af wanneer SunlineDesign een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van het concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden.

 
Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

 Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.

 Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers

 1.  Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder  SunlineDesign, wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
 2.  Op verzoek van SunlineDesign dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.
 3.  Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.

 
Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst

 1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen  SunlineDesign en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2.  Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt SunlineDesign met de ontwikkelingen totdat hij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan en de overeenkomst wenst te ontbinden, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
 3.  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4.  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van  SunlineDesign op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen  SunlineDesign en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 
Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. SunlineDesign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat  SunlineDesign goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits  SunlineDesign Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2.  Voorts is  SunlineDesign bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat  SunlineDesign niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen SunlineDesign en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat SunlineDesign niet aan de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 4.  Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is SunlineDesign gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 
Artikel 10 Annulering

 1.  Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

 
Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1. SunlineDesign vraagt  een uurtarief van  €30 ,-.
 2.  Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en  inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. SunlineDesign heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4.  Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5.  De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan SunlineDesign mede te delen.
 6.  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7.  Indien SunlineDesign besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid  6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 
Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1.  Alle rechten van intellectueel eigendom van SunlineDesign worden, voor zover mogelijk, overgedragen aan Opdrachtgever tijdens de oplevering, tenzij in de Overeenkomst anders is afgesproken.
 2. SunlineDesign verleent Opdrachtgever een  non exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde product. Deze licentie is schriftelijk opgenomen in de Overeenkomst.
 3.  Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat SunlineDesign vrij hier een extra bijdrage voor te vragen.
 4.  Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van SunlineDesign wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct.  SunlineDesign kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
 5.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door SunlineDesign.

 
Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. SunlineDesign kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. SunlineDesign heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. SunlineDesign kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.
 3.  De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. SunlineDesign is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 5. SunlineDesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 6. SunlineDesign is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7.  Indien SunlineDesign aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van SunlineDesign met betrekking tot haar Diensten.
 8.  De aansprakelijkheid van SunlineDesign is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien  SunlineDesign niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9.  De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SunlineDesign.
 10.  Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 
Artikel 14 Overmacht

 1.  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SunlineDesign waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2.  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van SunlineDesign zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SunlineDesign of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3.  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4.  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal  SunlineDesign overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die SunlineDesign heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 
Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1.  Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. SunlineDesign kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 Artikel 16 Identiteit van

SunlineDesign

 1. SunlineDesign is bij de KvK geregistreerd onder nummer  …….. en draagt btw-identificatienummer  NL00……….  SunlineDesign is gevestigd aan de  Wielewaalpad 10 (5327AV) te Hurwenen.
 2. SunlineDesign is per e-mail te bereiken via  contact@sunlinedesign.nl of middels de website  www.sunlinedesign.nl.

 
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.  Op de rechtsverhouding tussen SunlineDesign en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Disclaimer

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. SunlineDesign wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

SunlineDesign zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelde dienst. SunlineDesign respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) heeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dit vastgelegd in de wet ’Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP) en is er sprake van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SunlineDesign handelt volgens deze regels en zal de door de klant verstrekte gegevens alleen gebruiken voor en gedurende de uitvoering van de bestelde dienst en de facturatie/administratie. Alle door de klant verstrekte gegevens komen direct binnen via beveiligde mailservers en worden niet opgeslagen in een database achter de website. De gegevens worden na afloop van de opdracht binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 6 maanden verwijderd en kunnen op verzoek van de klant ook direct na afronding worden gewist. Contactgegevens die nodig zijn voor de administratie en facturatie (zoals adressen en e-mailadressen) worden wel voor langere tijd en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden verwerkt in ons facturatiesysteem en hiervoor maken wij gebruik van een gekwalificeerde dienstverlener die op haar beurt de wet ‘Bescherming Persoonsgegevens’ naleeft en zelf geen directe toegang heeft tot door ons ingevoerde gegevens. Onze dienstverlener heeft gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om alle door ons ingevoerde gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Ze maakt gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt voortdurend gecontroleerd. Alle verbindingen naar haar servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Onze dienstverlener heeft daarnaast ook de schriftelijke garantie afgegeven dat door ons ingevoerde gegevens op geen enkele wijze worden gedeeld met derden.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.

Oplevering

De uiteindelijke oplevering van de ontwerpen kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere ontwerpen wilt ontvangen om een keuze te maken. SunlineDesign behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Alle door SunlineDesign opgeleverde bestanden zijn geen bronbestanden of vectorbestanden. Bronbestanden worden met uitzondering vrijgegeven en is dus geen verplichting. Vectorbestanden kunnen apart worden bijbesteld. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan SunlineDesign worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. SunlineDesign is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en SunlineDesign kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Alle rechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. SunlineDesign behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar website in de portfolio.

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door SunlineDesign ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij SunlineDesign tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de opdrachtgever alle rechten op de ontwerpen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van SunlineDesign worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Opzegging

In geval van tussentijdse opzegging heeft SunlineDesign naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. SunlineDesign heeft besloten deze kosten op maximaal EUR 19,95 exclusief btw te stellen na het aanleveren van een eerste set voorbeelden voor het ontwerpen van een logo. Deze dekken de administratieve kosten die zijn gemaakt. Nadat 2 ontwerprondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door SunlineDesign gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Uitblijven van betaling

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal SunlineDesign de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend. 

Drukwerk

SunlineDesign drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is SunlineDesign op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. Het is aan de klant om eerst een drukproef op te vragen bij een drukker.

Aansprakelijkheid

SunlineDesign is niet aansprakelijk voor:

1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan SunlineDesign.

4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

5. SunlineDesign is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.

(N.b. Bovenstaande voorwaarden kunnen op verzoek digitaal in .pdf formaat toegestuurd worden)